DSA-diagnose: hoe het werkt en wanneer u het moet aanvragen (2023)

Om de aanwezigheid van eenspecifieke leerstoornis(DSA) is er maar één sleutelinstrument: klinische diagnose.

De diagnostische evaluatie moet worden uitgevoerd door een specialist (arts of psycholoog), die tot taak heeft het kind te bezoeken en speciale tests uit te voeren om de aanwezigheid van de aandoening en de aard ervan vast te stellen.

Een erkende diagnosedient als certificering, rechtsgeldig, en identificeerthulpmiddelen en strategieënom ervoor te zorgen dat de student een succesvolle academische carrière heeft.

DSA-diagnose: hoe het werkt en wanneer u het moet aanvragen (1)

Pagina-index

Laten we in detail kijken hoe de diagnose van de enkele aandoening werkt:

 • De diagnose dyslexie

Het belang van diagnose

Het herkennen van de aanwezigheid van een ASS via een klinische diagnose is om twee redenen belangrijk.

De eerste en belangrijkste reden is datalleen door de leerstoornis te diagnosticeren kan het kind een rustige schoolloopbaan worden gegarandeerd.

Bewustwording van DSA voorkomt een reeks frustraties die op psychologisch vlak belangrijke negatieve effecten kunnen hebben.

De tweede reden om een ​​diagnose te stellen is om te kunnende leerstoornis ook op wettelijk niveau certificeren.

Dit stelt de familie in staattoegang tot de tools die de Italiaanse wetgeving ter beschikking steltom het recht op studie van studenten met leerproblemen te garanderen.

Rechten van een gecertificeerde DSA

Als de DSA gecertificeerd is krijg je datde school schrijft eenGepersonaliseerd leerplan (POP), waarvoor het kind kan werkencompenserende hulpmiddelengeschikt en toegang tot het juistedispenserende maatregelen.

(Video) DSA Assessment Process

Plus de familiekunnen concessies aanvragen, zoals depresentiegelden de belastingvoordelen op de aankoop van compenserende instrumenten die zijn vastgesteld door de huidige regelgeving.

Om toegang te krijgen tot elk wettelijk vastgelegd recht is vereistcertificaat leerstoornisdie plaatsvindt door middel van een gecertificeerde klinische diagnose.

Hoe en wanneer de diagnose aanvragen

Specifieke leerstoornissen (dyslexie, dysgrafie, dyscalculie en dysorthografie) kunnen dat zijnalleen gediagnosticeerd door een specialistdoor middel van een klinische diagnose.

Maar ouders en leerkrachten merken het welkenmerken van een leerstoornisal in de voorschoolse leeftijd.

Moeilijkheden bij het aanleren van lees-, schrijf- of rekenvaardigheden, bijzondere vermoeidheid of traagheid bij het maken van huiswerk en terugkerende fouten op school zijn allemaal indicatoren die ons kunnen doen denken aan een specifieke leerstoornis.

Wanneer u deze indicatoren opmerkt, is het belangrijk om actie te ondernemen om een ​​diagnose aan te vragen.

DSA-diagnose: hoe het werkt en wanneer u het moet aanvragen (2)

Bij wie kan de diagnose worden opgevraagd?

Elke regio heeft het recht om wetten uit te vaardigen met betrekking tot de diagnose. Diagnose kan nodig zijnvia het regionale gezondheidssysteem: de bevoegdheid ligt bij de lokale gezondheidsinstanties (ASL, ATS,…) en in het bijzonder bij hun eenheden met betrekking tot ontwikkelingsleeftijd of kinderneuropsychiatrie.

Afhankelijk van de regio verschilt de lokale instantie waarnaar moet worden doorverwezen, de bevoegde lokale gezondheidseenheid maar ookde kinderarts kan indicaties geven.

Als alternatief kunt u contact opnemen metnaar een professionele of een geaccrediteerde privéstructuur.

Wanneer diagnostische evaluatie aanvragen

De diagnose DSA kan worden gesteldvanaf het einde van het tweede leerjaar(perdyslexie,dysgrafieedysorthografie)of derde jaar(dyscalculie), dus tussen de 7 en 8 jaar van het kind.

Dit is de leeftijd waarop kinderen leren lezen, schrijven en rekenen, het is niet mogelijk om de neurologische ontwikkelingsstoornis eerder te diagnosticeren, ook al zijn er enkele indicatoren die ons de aanwezigheid van DSA vroegtijdig kunnen laten raden.

Vroege indicatoren van DSA: wat ze zijn

Hier is wat ze in detail zijnvroege indicatoren van ASSdie ertoe kunnen leiden dat de familie om een ​​klinische diagnose vraagt:

 • Tekenen van dyslexie
 • Tekenen van dysgrafie
 • Tekenen van dysorthografie
 • Tekenen van dyscalculie

DSA-diagnose: hoe het werkt

De klinische diagnose van DSA wordt uitgevoerd door een specialist en omvat het uitvoeren van enkele gestandaardiseerde tests, gericht op het vaststellen van de aanwezigheid en aard van de neurobiologische aandoening.

(Video) Philips Digital Subtraction Angiography (DSA) fluoroscopy solution animation video

Beoordelingstoetsen voor DSA

Na een eerste gesprek stelt de neuropsychiater of psycholoog een reeks tests op die passen bij de situatie en de leeftijd van het kind.

Het is vooral belangrijkEvalueer eerst het IQ. In feite is de aanwezigheid van een DSA alleen mogelijk als de intelligentie normaal is, vanwege de specifieke aard van de aandoening.

Na verificatie van de informatie gaat de beoordeling verder met tests voor DSA's die met name van invloed zijn op:

 • Leesvaardigheid.
 • Begrijpen van de geschreven tekst.
 • Schrijfvaardigheden.
 • Rekenvaardigheid en begrip van numerieke feiten.
 • Taal test

Andere tests die u mogelijk besluit te doen, kunnen betrekking hebben op aandacht, werkgeheugen, executieve functies.

Op basis van wat uit de tests naar voren kwam, stelt de specialist een eindrapport op, dat de mogelijke diagnose DSA bevat, maar ook een reeks indicaties over het specifieke geval en strategieën en hulpmiddelen die het kind kunnen helpen in zijn leertraject.

Laten we niet vergeten dat elke persoon met DSA anders is en daarom moeten de te implementeren strategieën noodzakelijkerwijs op een persoonlijke manier worden ontworpen.

Lees meer: ​​TESTS om een ​​DSA te evalueren

Wie kan een DSA-diagnose stellen

Volgens de overeenkomst tussen de staat en de regio's van 2012het is aan elke regio om hierover wetgeving uit te vaardigen, die voorziet in de diagnose door het regionale gezondheidssysteem, maar ook in de mogelijkheid om deze uit te voeren via particuliere structuren of specialisten.

Diagnose bijwerken

Voor elke nieuwe schoolcyclusde diagnose moet worden bijgewerkt, met een herbeoordeling.

Dit is belangrijk voor het verifiëren van wijzigingen en verbeteringen.

De herevaluatie is geen nieuwe diagnose, maar het is een belangrijke stap in het actualiseren van het rapport dat tools, maatregelen en strategieën identificeert die nuttig zijn om het educatieve traject te vergemakkelijken.

(Video) Digital subtraction angeography - Imaging in medicine (12/13)

Lees meer: ​​diagnose-update

DSA-diagnose en wetgeving

We vermelden hier de normatieve referenties en de belangrijkste indicaties met betrekking tot de diagnose van DSA, die nuttig kunnen zijn voor wie meer over het onderwerp wil weten.

 • 2007 Consensusconferentie gepromoot door AID over DSA. Aanbevelingen voor de klinische praktijk gepromoot door de AID (Italian Dyslexia Association), zie vanaf pagina 9 "Procedures en hulpmiddelen van het diagnostisch onderzoek".
 • Wet 170 van 2010. Regels op het gebied van DSA, ook al gaat het niet in detail over de diagnose, is de basiswet over leerstoornissen in het Italiaanse rechtssysteem.
 • Consensusconferentie van 2010gepromoot door het ministerie van Volksgezondheid en het Hoger Instituut voor Volksgezondheid, op DSA
 • Update paneel 2011van de consensusconferentie van 2007, met antwoorden op vragen over klinische aanbevelingen voor DSA.

Alle gekoppelde referenties zijnvan nationale aard, er moet aan worden herinnerd dat elke regio het recht heeft om in te grijpen met regelgeving die betrekking heeft op zijn eigen grondgebied, dus het is ook raadzaam om te zoeken met betrekking tot eventuele regionale wetten.

Alles over DSA: wat ze zijn, wat kan worden gedaan

DSA-diagnose: hoe het werkt en wanneer u het moet aanvragen (3)

Marta Marsman

Psycholoog gespecialiseerd in specifieke leerstoornissen en dyslexie, oprichter van InfoDSA.

Het biedt psychologische ondersteuning in de ontwikkelingsleeftijd en psycho-pedagogische ondersteuning aan ouders van kinderen met LD.

FAQ: vragen over de diagnose DSA

Heeft u vragen over het diagnosticeren van dyslexie en andere DSA's?

We zijn hier om te helpen, hier zijn enkele veelgestelde vragen met snelle antwoorden.Als je nog andere vragen hebt, stel ze dan in de comments, vind het formaat aan het einde van deze pagina.

Op welke leeftijd kan DSA worden vastgesteld?

DSA kan aan het begin van de basisschool worden vastgesteld.
Dyslexie, dysgrafie en dysorthografie worden gediagnosticeerd vanaf het tweede leerjaar (7 jaar), dyscalculie vanaf het derde jaar (8 jaar oud).
DSA-diagnoses kunnen op elke leeftijd worden gesteld, zelfs als volwassenen, maar het is belangrijk dat de stoornis wordt gediagnosticeerdzo spoedig mogelijk.

Hoe lang is een diagnose geldig?

De diagnose identificeert de aanwezigheid van een aangeboren aandoening en dit is altijd waar. Ook als de diagnose niet verlooptEnmoet worden bijgewerktna een tijdje.
Over het algemeen wordt de diagnose niet eerder dan drie jaar bijgewerkt en het is raadzaam om dit aan het begin van elke schoolcyclus te doen, zodat men zich aan de school kan presenteren met een bijgewerkt document, dat hulpmiddelen en maatregelen bevat die op dat moment nuttig zijn .

Wat kost een DSA-diagnose?

De diagnose van dyslexie die privé wordt uitgevoerd, heeft in het algemeen variabele kosten, afhankelijk van het centrum dat de diagnose uitvoerttussen de 200 en 400 euro.
Het nationale gezondheidssysteem kan via de ASL of ATS de diagnosedienst aanbieden, helaas vereist dit soms vrij lange wachttijden.

Wie stelt de diagnose?

De klinische diagnose moet worden gesteld doorspecialisten(psycholoog, kinderneuropsychiater, logopedist). Om de diagnose te certificeren, moeten de specialisten in één worden uitgevoerdopenbare voorzieningof vanerkende particuliere specialisten.

Welke rechten krijg je voor een gecertificeerde DSA?

Leerlingen met een gecertificeerde DSA hebben recht op een reeks speciale attenties, aangegeven in een document opgesteld door de school (ilPOP). Met name het gebruik vancompenserende hulpmiddelenedispenserende maatregelennuttig geacht en geïdentificeerd met de hulp van de specialist die de diagnose stelt.
Families in het geval van DSA kunnen depresentiegelden hebben recht op concessies bij de aankoop van compensatie-instrumenten.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 06/24/2023

Views: 5901

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.